Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646297

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646297

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646297
Onderwerp Instemmen met de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 inclusief de lokale paragraaf, en kennisnemen van de bijbehorende bijlagen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:13:56
Onderwerp Instemmen met de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 inclusief de lokale paragraaf, en kennisnemen van de bijbehorende bijlagen
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 177 - Regionale nota Gezondheidsbeleid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 078 770 4800
Datum B&W Besluit 02-02-2016
Gerelateerde zaak 1561015
Agendacommissie 9-02-2016
Termijn agenda bespreken in ntb commissie
Adviescommissie 15-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van hun inwoners. Zij stellen hiervoor iedere vier jaar een nota gezondheidsbeleid op, die wordt vastgesteld door de raad. De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 beschrijft uitgangspunten, doelstellingen en de wijze van evalueren van het gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid voor de periode 2016-2019. De uitvoering van de taken uit de Wpg is per thema beschreven. De thema's zijn: gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 is in opdracht van de 17 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid opgesteld en vormt daarmee de basis voor de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid. Gemeente Dordrecht heeft de hoofdlijnen uit de regionale nota gebruikt om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheden uit de Wpg en een lokale paragraaf aan de regionale nota toegevoegd. De uitvoering van de taken in het kader van de Wpg is ondergebracht bij de DG&J. De inzet van de DG&J op de thema's gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering wordt gefinancierd uit de inwonerbijdrage voor uitvoeringsprogramma's. Voor de gemeente Dordrecht is hiervoor een bedrag van € 1,29 per inwoner in de meerjarenbegroting 2016-2019 van de GR DG&J ZHZ opgenomen. Wij zetten echter een deel van dit bedrag in voor de uitvoering van het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Naast het (nieuwe) gezondheidsprogramma 'Samen voor Gezond', neemt de Gemeente Dordrecht ook in de komende beleidsperiode het preventieprogramma Doe ff gezond van DG&J af en financiert dit buiten de inwonerbijdrage om. Het programma Doe ff gezond wordt apart benoemd in de lokale paragraaf van onze gemeentelijke nota. Dit voorstel wordt opnieuw ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd omdat de commissie Sociale Leefbaarheid in haar vergadering op 13 oktober 2015 heeft verzocht de lokale paragraaf aan de regionale nota gezondheidsbeleid toe te voegen.

Gepubliceerd 04-02-2016