Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1641189

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1641189

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1641189
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Startmemo Stad in Beweging
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:14:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissieleden geven de wethouder een groot aantal inhoudelijke aandachtspunten mee voor de koersnotitie. De commissie ziet de startmemo als een procesmatig begin van een traject waarin de raad beleidskaders gaat vaststellen. Naast de inhoud is er ook aandacht voor de vorm, de totstandkoming en het type document. De vraag wordt gesteld hoe dit mobiliteitsbeleid zich verhoudt tot andere beleidsnota's op deelgebieden en tot het traject nieuw Dordts peil. De wethouder geeft aan dat de koersnotitie uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd (raadsvoorstel). In de koersnotitie zal ook aandacht zijn voor de kosten en wijze van financieren (op hoofdlijnen). De commissie adviseert de raad om de rib's (16441189 en 1699401) voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in een commissie Fysieke Leefomgeving op een nader te bepalen moment. De commissie zal de startmemo pas bespreken zodra er duidelijkheid is over de gesprekken inzake het intercitydossier. De commissie verzoekt het college de startnotitie met een raadsvoorstel in plaats van een brief aan te bieden.