Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 162066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 162066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 162066
Onderwerp Wijziging GR Regio ZHZ en oprichting GR Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Ingekomen/gepubliceerd 03-04-2009 12:11:15
Onderwerp Wijziging GR Regio ZHZ en oprichting GR Veiligheidsregio ZHZ
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt A.J.P. Saes
Aanspreekpunt telefoon 078-6398286
Aanspreekpunt e-mail AJP.Saes@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.E. Jaquet (078-6398255)
Datum B&W Besluit 31-03-2009
Datum verzending 08-04-2009
Agendacommissie 14-04-2009
Adviescommissie Regiokamer 26-05-2009
Raad 02-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) zijn de volgende veranderingen voorgenomen: 1. de doorontwikkeling van de Regio ZHZ als gevolg van: a. het oprichten van een veiligheidsregio (vooruitlopend op de komst van de Wet veiligheidsregio's) en b. de betrokkenheid en de banden tussende Regio ZHZ en de gemeenten sterker te verankeren door de bestuurders een prominentere rol toe te kennen; 2. de overdracht van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de Drechtsteden naar de Regio ZHZ; 3. de uitbreiding van het verzorgingsgebied van de GGD ZHZ met de gemeenten in de Hoekse Waard (besluitvorming in de betrokken gemeenten dient nog plaats te vinden). De veranderingen vereisen aanpassing van de bestaande gemeenschappelijke regeling (GR)ZHZ en de vaststelling van een nieuwe GR Veiligheidsregio. De eerste is een bevoegdheid van de raad; de tweede is een bevoegdheid van het college, met het vereiste van toestemming door de gemeenteraad. De dienstverlening aan de gemeenten blijft ongewijzigd. Er zijn geen structurele meerkosten. In het raadsvoorstel worden de voorgenomen veranderingen nader toegelicht en tevens wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de vorming van de Omgevingsdienst vermeld. Voorstellen omtrent de Omgevingsdienst worden verwacht na de AB-vergadering van de Regio ZHZ van 24 juni 2009. Verder is een planning toegevoegd rond de besluitvorming en implementatie van alle veranderingen. Aan de raad wordt voorgesteld: a. in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ZHZ; b. het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ en c. kennis te nemen van de voorgenomen toetreding van de gemeenten uit de Hoekse Waard tot de GGD ZHZ.
Gepubliceerd 03-04-2009