Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604333

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604333

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604333
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpproces Damplein via Dordt aan Zet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpproces Damplein via Dordt aan Zet
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 65 - Beheer Openbare Ruimte
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJE Westgeest, 770 4248
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1523939
Agendacommissie 08-12-2015
Adviescommissie 15-03-2016
Raad 29-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief informeren wij u over het ontwerpproces voor de herinrichting van het Damplein. Hiervoor wordt de werkwijze Dordt aan Zet gehanteerd. Dit betekent dat wij vooraf slechts de kaders meegeven, waarbinnen een pleinontwerp gerealiseerd moet worden. Hierbinnen zijn de ondernemers, bewoners en belanghebbenden (later gebruikers genoemd) van het Damplein vrij om zelf tot een breed gedragen definitief ontwerp te komen. In opdracht van de gemeente wordt dit vervolgens verder voorbereid en uitgevoerd. De gebruikers zijn in dit proces verantwoordelijk voor de (proces)communicatie, de belangenafwegingen en de ontwerpkeuzen die worden gemaakt. Daarnaast organiseren zij zelf draagvlak bij hun achterban. Voorgesteld wordt een werkgroep en een klankbordgroep op te richten met een afvaardiging van de gebruikers. Een gemeentelijke projectgroep vervult in dit proces slechts een adviserende en toetsende rol. Zij bewaakt de kaders en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming. Door deze manier van werken wordt zo optimaal mogelijk tegemoet gekomen aan uw participatiedoelstelling om de betrokkenheid van alle belanghebbenden in herinrichtingsprojecten te verhogen.

Gepubliceerd 03-12-2015