Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604333

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604333

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604333
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpproces Damplein via Dordt aan Zet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt twee raadsinformatiebrieven die betrekkingen hebben op projecten die volgens de methode 'Dordt aan zet' worden uitgevoerd (Vrieseplein en Damplein). De fractie PvdA stelt de criteria aan de orde die gebruikt worden voor de verdeling van het budget. Ook vraagt de fractie PvdA naar de betrokkenheid van de raad en de commissie gedurende het verdere verloop van het project. Ten aanzien van het budget merkt de wethouder op dat het grote verschil in beschikbaar budget wordt bepaald door de huidige technische staat van de pleinen. In het ene geval gaat het om herbestrating, in het andere om herinrichting. Vervolgens ontstaat een gesprek over hoe de gewenste vrijheid voor Dordtenaren zich verhoudt tot de betrokkenheid van de commissie. Ook is er aandacht voor toekomstig beheer en komen enkele specifieke kenmerken van beide projecten aan bod. De meerderheid van de aanwezige commissieleden is van mening dat de bedragen kaderstellend zijn en niet door de raad bijgesteld moeten worden, mochten de ontwerpgroepen daar om verzoeken. Vertrouwen in de creativiteit van de deelnemers staat centraal. De commissie en de wethouder spreken af dat de definitieve ontwerpen van beide pleinen ter informatie naar de raad gezonden zullen worden. Ook zullen de projecten aan het eind worden geëvalueerd en zal er dan inzicht worden gegeven in de projecten welke in de toekomst middels deze manier van werken opgepakt kunnen worden. De brieven worden ter kennisname doorgeleid naar de raad van 29 maart 2016.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van de fracties CDA en PvdA de raadsinformatiebrieven 1604333 en 1600470 in gezamenlijkheid te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De discussie zal zich daarbij richten op deze nieuwe manier van werken in relatie tot de kaders / piketpaaltjes die door het college worden meegegeven. Ook zijn er vragen over de hoogte en de verdeling van het budget over de projecten.