Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604258
Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:27
Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 63 - Water
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Ruisch, 078 770 4692
Datum B&W Besluit 24-11-2015
Gerelateerde zaak 1525009
Adviescommissie 08-12-2015 + 26-01-2016
Raad 16-02-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gemeenten zijn verplicht om op basis van de Wet milieubeheer een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP is een middel om op basis van een doorkijk naar de toekomst voor de komende jaren vast te leggen hoe er invulling wordt gegeven aan de zorgtaken met betrekking tot afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast vormt het GRP de basis voor de rioolheffing. In het GRP zijn drie doelen gesteld: 1. het beschermen van de volksgezondheid; 2. nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing; 3. variant 2 biedt veel meer flexibiliteit naar de toekomst. Als er vanwege klimaatverandering, duurzaamheidsontwikkelingen, innovaties etc. andere investeringen nodig zijn dan we nu kunnen voorzien, kunnen we met variant 2 veel flexibeler meebewegen. Bij variant 1 zitten we na elke investering nog zo'n 60 jaar vast aan afschrijvingen terwijl we niet weten of die investering tussentijds niet achterhaald wordt. De huidige strategie is een jaarlijkse stijging van de rioolheffing in Dordrecht van 4%. Deze stijging was zowel nodig om de inflatie het hoofd te bieden als om de technisch noodzakelijke maatregelen aan het rioolstelsel te kunnen uitvoeren. In de planperiode 2016-2020 volstaat een lagere jaarlijkse stijging om dit te bereiken. Toch is het advies om de rioolheffing in de planperiode jaarlijks met 4% te laten stijgen: nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing omdat er dan geen rentekosten betaald hoeven te worden. Voor 2016 is een tariefsaanpassing van 0,68% door u vastgesteld. Dit is gebaseerd op de stijging van 4% verminderd met het kostenverlagend effect van de lagere rekenrente van (van 4% naar 3,5%) op de rioolexploitatie. Het doorvoeren van deze tariefstijgingen zal de rioolheffing in Dordrecht (eigenaarsdeel + gebruikersdeel) doen oplopen van € 171,81 in het jaar 2016 tot € 201,- in het jaar 2020. Het huidige tarief ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Bij een ongewijzigde strategie zou de rioolheffing uiteindelijk doorstijgen tot circa € 400,- in de tweede helft van deze eeuw. Met deze aanpassing voeren we ons collegeprogramma uit door er voor te zorgen, dat de lokale lasten op de lange termijn zo laag mogelijk blijven.

Gepubliceerd 03-12-2015