Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1604258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1604258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1604258
Onderwerp Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Motie Duurzame Stadsparken M1 is aangenomen (de heer Groeneveld onthoudt zich van stemmen). De fractie van VVD legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 januari 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een groot deel van de vragen die is gesteld is schriftelijk beantwoord. Daarnaast is er voorafgaand aan de vergadering een presentatie geweest over de financiële aspecten van het voorstel. Een aantal punten blijft over voor de inhoudelijke bespreking. Het meest prangend komt naar voren dat het GRP zich vooral richt op afvalwater en dat hemel - en grondwater grotendeels buiten beschouwing zijn gelaten. Op verzoek van de commissie zegt wethouder toe voor september 2016 met een addendum bij het GRP te komen waarin deze elementen integraal aan de orde zullen komen. Ook zegt de wethouder toe dat het GRP in januari 2018 geëvalueerd wordt. Verder is er aandacht voor de evaluatie die het waterschap heeft uitgevoerd naar de overlast die als gevolg van hoosbuien is ontstaan. Mevrouw van den Bergh zal deze evaluatie verspreiden waarna het college er inhoudelijk op zal reageren.


De commissie besluit het GRP samen met de RIB over wateroverlast in parken te agenderen voor een bespreking in de middagraad. De discussie in de raad zal zich beperken tot een bespreking van de aangekondigde motie.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt kort de wijze waarop ze dit raadsvoorstel wil behandelen. Gelet op de voorbereidingstijd, de setting waarin wordt vergaderd en de importantie van het onderwerp, is de wens om besluitvorming zorgvuldiger voor te bereiden. De looptijd van het vigerende GRP loopt binnenkort af, maar de wethouder geeft aan dat het niet problematisch is als het besluit in januari of februari wordt genomen. De tarieven voor 2016 zijn al vastgesteld. De commissie besluit de vragen / aandachtspunten mee te geven aan de wethouder en verzoekt deze voor de volgende bespreking te beantwoorden. Een toelichting op de voorgestelde financiële systematiek zal aan de commissie fysieke leefomgeving worden gegeven, waarbij ook financieel specialisten welkom zijn. Vervolgens spreekt de heer Van der Eijk in. Hij vraagt aandacht voor het aansluiten van woningen in het buitengebied op het riool. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen.