Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1600411

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1600411

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1600411
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht Energiehuis en het Lijnbaangebied
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2015 13:23:47
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht Energiehuis en het Lijnbaangebied
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C de Jong, 770 4517
Datum B&W Besluit 17-11-2015
Gerelateerde zaak 1522740
Agendacommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op het terrein van het publieke cameratoezicht, doen zich enkele ontwikkelingen voor die wij graag in samenhang aan u voorleggen. In de eerste plaats is een evaluatierapportage opgesteld met betrekking tot het bestaande cameratoezicht in Dordrecht. Deze geeft aanleiding om het cameratoezicht op de locaties stationsgebied (Centrum) en het Leerpark te continueren. Het is op basis van het advies van de politie wel wenselijk om enkele aanpassingen door te voeren in het aantal en de posities van de camera's als gevolg van de voltooiing van de bebouwing en de inrichting van het Leerpark. Het cameratoezicht in de Colijnstraat kan worden opgeheven. De combinatie van maatregelen die in het kader van de zgn. Taskforce Overlast in en rondom de Colijnstraat is ingezet, blijkt succesvol te hebben bijgedragen aan de 'normalisatie' van het woon- en leefklimaat in dit gebied. Het cameratoezicht vormde hierin een belangrijk element. Uit de evaluatie blijkt dat de huidige politiecijfers geen voortzetting van het publieke cameratoezicht rechtvaardigen. Voorts zijn met het oog op het instellen van cameratoezicht in het Lijnbaangebied en rondom het Energiehuis, voor die gebieden Veiligheidsanalyses opgesteld. De burgemeester heeft mede op basis van deze analyses en het advies van de politie besloten tot het plaatsen van 11 camera's op vaste locaties rondom het Energiehuis en in het Lijnbaangebied, onder het voorbehoud dat de raad instemt met de beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor de realisatie van het cameratoezicht op deze locatie. De burgemeester heeft vooruitlopend op besluitvorming in de raad besloten om alvast 3 camera's te laten plaatsen in het Lijnbaangebied. Deze camera's worden gehuurd totdat definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad. De huurkosten van deze camera's ter overbrugging van de besluitvorming passen binnen de begroting 2015.

Gepubliceerd 20-11-2015