Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1597147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1597147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1597147
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2015 13:17:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie 'Duurzaam Kil 4' (M8) is verworpen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Ton (Platform Duurzaamheid) en de heer Stehouwer (Milieudefensie Drechtsteden) spreken in. De commissieleden hebben enkele toelichtende vragen aan de insprekers. Aansluitend geeft wethouder Mos een korte toelichting op het totale project WDO en hoe de voorliggende raadsinformatiebrief zich verhoudt tot eerdere besluitvorming. De commissieleden hebben vragen over de verkaveling, de uitgiftestrategie, de positionering van windmolens, de geluidsoverlast, de duurzaamheidsaspecten en het eventuele 'plan B'. Gelet op het belang van deze ontwikkeling voor de gemeente Dordrecht besluit de commissie deze brief ter bespreking door te geleiden naar de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.