Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580185
Onderwerp Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 68 - Dordt West
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ME Kiewiet, 078 770 4270
Datum B&W Besluit 13-10-2015
Gerelateerde zaak 1501799
Datum verzending 15-10-2015
Agendacommissie 27-10-2015
Adviescommissie 08-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met vaststelling van de visie "Wielwijk sterk en weerbaar" in 2007 is de herstructurering van de wijk Wielwijk in gang gezet. Als onderdeel van die herstructurering sloopt Woningcorporatie Woonbron een groot deel van de goedkope en kleine portiekflats zonder lift uit de jaren '50 en vervangt deze door duurdere levensloopbestendige appartementen of eengezinswoningen. De diversiteit in woningaanbod en bevolkingssamenstelling wordt hierdoor vergroot, waardoor de wijk meer toekomstbestendig wordt en het leefmilieu wordt verbeterd. De gemeente is in het kader van de herstructurering voornamelijk verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte en daar waar nodig rioleringsherstel. De financiële crisis en wijzigingen in Rijksbeleid (verhuurdersheffing – Woningwet) hebben voor vertraging in de herstructurering van Wielwijk gezorgd. Door deze vertraging en door gewijzigde inzichten in de wijze waarop de doelstellingen, vastgelegd in "Dordrecht West in Balans", bewerkstelligd moeten worden, is het noodzakelijk gebleken de in 2009 tussen gemeente en Woonbron gesloten samenwerkingsovereenkomst te herzien. Wij hebben, onder het voorbehoud dat door uw raad ingebrachte wensen en bedenkingen ons niet tot andere inzichten brengen, besloten een nieuwe overeenkomst met Woonbron aan te gaan. Wij stellen uw raad door middel van dit raadsvoorstel in de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot die overeenkomst (bijlage 3 bij dit raadsvoorstel) kenbaar te maken. De nieuwe overeenkomst tussen gemeente en Woonbron biedt ons voldoende vertrouwen in de realisatie van de sloop- en nieuwbouwplannen van Woonbron. Wij stellen daarom voor om de resterende infrastructurele werken (met name het verleggen van de hoofdontsluiting van de wijk, het inrichten van het parklint en toevoegen van woningbouw in het park en op de volkstuinenlocatie) af te ronden. De middelen voor de 1e fase voor de herstructurering Wielwijk zijn middels het besluit van 20 juni 2012 (dossiernummer 800610) beschikbaar gesteld. Uw raad wordt nu voorgesteld de benodigde kredieten voor de 2e fase ter beschikking te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen (bijlage 5 bij dit raadsvoorstel). Uw raad wordt tevens voorgesteld de stedenbouwkundige kaders voor het Parklint (bijlage 2 bij dit raadsvoorstel) vast te stellen. U wordt geïnformeerd over het financiële kader van het totale project in de vorm van een toelichting op de Gebiedsexploitatie Wielwijk (bijlage 4). De toelichting op de Gebiedsexploitatie Wielwijk is geheim. Openbaarmaking van de Gebiedsexploitatie Wielwijk (bijlage 4) kan leiden tot kostenverhoging bij aanbesteding van de uit te voeren werken, en verzwakt de onderhandelingspositie van de gemeente bij grondverkopen. Dit weegt niet op tegen de financiële en economische belangen van de gemeente. Wij verzoeken u de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de Gebiedsexploitatie in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. De voortgangsrapportage (bijlage 1) laat zien welke projecten reeds zijn opgeleverd, en welke nog in uitvoering zijn.

Gepubliceerd 27-10-2015