Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1580185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1580185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1580185
Onderwerp Instemmen met de herontwikkeling van de wijk Wielwijk en het beschikbaarstellen van een krediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement A3 is aangenomen. Motie 9 is unaniem aangenomen en motie 10 is verworpen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Boudewijn (bewoner Wielwijk) en de heren Van der Meer (De vrije Tuinder) en Warmels (Nederlandse Bijenvereniging afd. Dordrecht) spreken in. Mevrouw Boudewijn vraagt met name aandacht voor communicatie, betrokkenheid en zichtbare actie. De heer Van der Meer benadrukt dat onzekerheid funest is voor de vereniging en dat er snel helderheid moet komen. De heer Warmels geeft aan dat afstemming over voorwaarden cruciaal is. Bij het verplaatsen van bijenvolken speelt timing een grote rol. De commissieleden hebben ruimte om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens geven mevrouw Bax (stedenbouwkundige) en Godinho - Nunes (programmamanager) een toelichting op het voorliggende raadsvoorstel. In de inhoudelijke bespreking kwam naar voren dat er brede steun is voor de plannen. Wel vraagt de commissie aandacht voor de communicatie en de samenwerking met de wijk. Bij de vragen over het sociale programma wordt verwezen naar de nota Dordt-West in balans. Hoe het zit met de duurzaamheidsparagraaf zoekt de wethouder nog uit. De commissie besluit dit raadsvoorstel voor een korte bespreking door te geleiden naar de gemeenteraad. Een aantal fracties is voornemens om een motie in te dienen ten aanzien van de verhuizing van de Vrije Tuinder en de Bijenvereniging. De commissieleden zeggen toe om de discussie in de gemeenteraad te beperken tot dit punt. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor de commissievergadering van 8 december 2015. De fractie D66 meldt dat er zich insprekers uit de wijk Wielwijk zullen melden voor de bespreking van dit voorstel.