Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1579388

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1579388

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1579388
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over verlevendigen binnenstad
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief op verzoek van D'66 en PvdA samen met de brieven onder agendapunt 6N en 6R te bespreken in de commissie bestuur en middelen. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?