Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574836

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574836

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574836
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief Veiligheidsregio ZHZ
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief Veiligheidsregio ZHZ
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1497210
Agendacommissie 27-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Lokaal is met betrekking tot de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna Veiligheidsregio) een taakstelling van 4,5% op de gemeentelijke bijdrage verwerkt. Daarnaast is in de Agenda voor de Stad een besparingsvoorstel opgenomen dat uit gaat van een verhoging van 2,0% van deze taakstelling. Beide taakstellingen zijn gebaseerd op de Gezamenlijk systematiek (Trap op en Af). Ter invulling van deze taakstellingen geeft de Veiligheidsregio momenteel invulling aan een bezuinigingstraject (vernieuwde brandweerzorg), waarin wordt gestreefd naar een besparing van € 3,9 miljoen. Hoewel de Veiligheidsregio succesvol is in het formuleren en doorvoeren van bezuinigingsvoorstellen, wordt de organisatie tegelijkertijd geconfronteerd met kostenverhogende ontwikkelingen (€ 4,7 miljoen). Om tegelijk een gemeentelijke besparing van € 3,9 miljoen te realiseren en de kostenverhogende ontwikkelingen op te vangen, kan de Veiligheidsregio niet langer volstaan met bezuinigingsvoorstellen die het niveau van de brandweerzorg niet beïnvloeden. Met oog op deze constatering heeft het algemeen bestuur de organisatie verzocht om scenario's in beeld te brengen, waaruit blijkt wat er gebeurt als de verschillende ontwikkelingen toch financieel opgevangen worden in de eigen begroting. In de vergadering van 25 juni 2015 is uitgebreid stil gestaan bij de diverse scenario's en de impact hiervan in relatie tot de lokale en regionale situatie. Het algemeen bestuur heeft uiteindelijk besloten om de scenario's met een lage impact nader uit te werken. In de vergadering van 17 september 2015 heeft het Algemeen Bestuur uiteindelijk ingestemd met de voorstellen met een laag bestuurlijke impact (€ 1,3 miljoen). Het principebesluit dat in deze vergadering is genomen heeft het bestuur nu ter zienswijze aangeboden. Indien het bestuur ook na de zienswijzeprocedure bij het besluit blijft om enkel de voorstellen met een lage impact in te zetten, dan zal de besparing fors lager uitvallen. Dit zal voor Dordrecht vervolgens tot een fors besparingstekort leiden.

Gepubliceerd 27-10-2015