Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574787

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574787

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574787
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een voetbalkunstgrasveld bij Sportvereniging Oranje Wit op sportpark Stadspolders
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een voetbalkunstgrasveld bij Sportvereniging Oranje Wit op sportpark Stadspolders
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 078 770 4832
Datum B&W Besluit 06-10-2015
Gerelateerde zaak 1498052
Agendacommissie 27-10-2015
Raad 10-11-2015
Toelichting

Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Sportparken vastgesteld en daarbij een aantal moties aangenomen. Een van die moties is motie 47b 'Tempo Maken' waarmee u het college verzoekt: • om direct na besluitvorming door de gemeenteraad werk te maken van de herhuisvesting van VV Dubbeldam en nog deze zomer, nadat een financiële check heeft plaatsgevonden, te starten met de aanleg van het kunstgrasveld bij S.V. Oranje Wit; • bijkomende kosten, waar nodig, naar voren (2015) te halen en de raad een krediet ter beschikking te laten stellen voor de aanleg (waarvoor dekking in exploitatie door onder andere een hogere huur) met een maximum van € 400.000,-. Een deel van deze besluitvorming heeft betrekking op sportvereniging Oranje Wit. Oranje Wit kampt al jaren met een tekort aan training- en wedstrijdfaciliteiten, waarbij zowel de praktijk als de normen uitwijzen dat de vereniging behoefte heeft aan een tweede kunstgrasveld. Oranje Wit kent als grootste voetbalvereniging van Dordrecht een brede en solide basis en is door een actief vrijwilligersbestand en een stabiel bestuur in staat de ambities waar te maken. Deze ambities kan de vereniging niet zelf realiseren. De gemeente ondersteunt de sportvereniging, zoals in de toekomstvisie staat beschreven, bij het vergroten van de capaciteit door de aanleg van een extra voetbalkunstgrasveld. Dit onder de met Oranje Wit afgesproken voorwaarde dat Oranje Wit zelf de meerkosten van het kunstgrasveld voor haar rekening neemt middels het accepteren van een hogere huurprijs. Na de raadsvergadering zijn met de vereniging versneld afspraken gemaakt over het proces, de planning en de voorwaarden waaronder het kunstgrasveld aangelegd kon worden. Daarnaast heeft de vereniging de gegevens voor de financiële toets aangeleverd en heeft deze toets plaatsgevonden. De conclusie is dat de risico's op korte termijn beperkt zijn. De kwetsbaarheid op de langere termijn betreft met name de te genereren inkomsten die op de langere termijn altijd een grotere onzekerheid kennen, maar niet per definitie onhaalbaar of irreëel zijn. Met Oranje Wit is dan ook een huurovereenkomst overeenkomstig met Hockeyclub DMHC afgesloten. Onderdeel van de afspraken is verder dat Oranje Wit met het tweede kunstgrasveld nu een 'ruimtelijk plafond' accepteert. Via dit voorstel vragen wij u de benodigde financiële middelen officieel beschikbaar te stellen.

Gepubliceerd 27-10-2015