Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571012
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2015 10:51:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld.
Er zijn 2 amendementen ingediend, waarbij A 1a en A 2 zijn aangenomen, A 1 is ingetrokken.


Er zijn 6 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M 5, M 5a
Verworpen worden: M 3, M 6, M 7,
Aangenomen: M 4

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder geeft een korte toelichting op het voorliggende voorstel. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de ter inzage legging van de ontwerp-structuurvisie. Dit document moet resulteren in een structuurvisie die het mogelijk maakt om op een aantal plaatsten het ruimtelijk mogelijk te maken een windmolen te plaatsen. Of die molen er daadwerkelijk komt hangt af van de initiatieven die ontstaan. De fracties stellen enkele toelichtende vragen en gaan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen: het aantal windmolens,  de zoekgebieden, economische meerwaarde, de rol van de regio en de houding van de provincie, de milieudoelstellingen 2020/2050 en de betrokkenheid van lokale initiatiefnemers. De commissie adviseert dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 december. In ieder geval de fracties GroenLinks, PvdA en D66 overwegen met moties danwel een amendement te komen. Vooralsnog denkt men aan de mogelijkheden in Dordtse Kil IV, het gebied ten oosten van de A16, de inperking van (gevaarlijk) bedrijvigheid op Krabbepolder en de relatie met het politiek akkoord.


(MH 8/12 Wethouder Vd Linden zegt de commissie toe dat hij voor de behandeling van de ontwerp structuurvisie in de gemeenteraad (15 december 2015) een overzicht zal toesturen waarin per zoekgebied de mogelijkheden zijn aangegeven (indicatie van het aantal molens, geschatte wattage, bijdrage aan de milieudoelstelling, korte onderbouwing voor wel/niet))

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Gelet op het ontbreken van tijd voor een zorgvuldige discussie wordt dit raadsvoorstel doorgeschoven naar een volgende vergadering. De griffie wordt verzocht hier een voorstel voor te doen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie hoort de inbreng van 9 insprekers. De bijdragen die digitaal beschikbaar zijn, zijn toegevoegd aan het RIS-dossier. Vervolgens discussieert de commissie met de aanwezigen. Op 17 november zal de commissie het voorstel inhoudelijk bespreken in een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.