Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571012
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2015 10:51:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Motie titel M6 Motie Twee vliegen in één klap
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Motietekst:
Spreekt als haar mening uit: • dat het mogelijk moet zijn windmolens te plaatsen op Krabbepolder ook als dit betekent dat daardoor vestiging van alleen nieuwe bedrijven met een hoge risicocontour wordt bemoeilijkt. en vraagt het college: • bij de uitvoering van de structuurvisie windenergie in deze geest, zoals in de mening verwoord, te handelen.
M06 Motie Twee vliegen in een klap.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M5 Motie Groene Leges
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 15-12-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Naar het voorbeeld van Enschede de leges voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en duurzame projecten - op basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van 50.000 euro.
M05 Motie Groene Leges.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M4 Motie Megawatt
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 15-12-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Het aantal windmolens op het Eiland van Dordrecht af te stemmen op de afspraak om minimaal 10 tot 20 megawatt windenergie te realiseren op ons eiland; • Over de genoemde locaties in de Structuurvisie en MER in gesprek te gaan met bedrijven, initiatiefnemers en betrokkenen over de mogelijkheden van windenergie op hun terreinen en hoe de gemeente hierbij kan faciliteren.
M04 Motie Megawatt.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M3 Motie Van Politiek akkoord naar Tussenbalans
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Motietekst:
Verzoekt de fracties Beter voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD: De tekst in het Politiek Akkoord 2014-2018 op pagina 10 onder 2.4: “op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid en komt er de mogelijkheid voor het plaatsen van vier windmolens op Dordtse Kil IV. Ook hier biedt de gemeente kansen om particulier initiatief mogelijk te maken." Bij de voorgenomen Tussenbalans (verschijnt halverwege 2016) te actualiseren naar: “op het gebied van Windmolens neemt Dordrecht zijn verantwoordelijkheid. Wij staan voor een schoner en energie-onafhankelijker eiland van Dordrecht. Windenergie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij streven om de afspraken met de Provincie Zuid Holland zo snel mogelijk in 2016 na te komen en wij zorgen voor een planning waarmee realisatie uiterlijk 2020 is bereikt”.
M03 Motie Van Politiek Akkoord naar Tussenbalans.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M7 Motie Laat de wind maar waaien
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-12-2015
Motietekst:
en vraagt het college • deze studie ter hand te nemen en in uiterlijk tweede kwartaal van 2016de loop van 2016 met een rapportage hierover naar de raad te komen.
M07 Motie Laat de Wind maar waaien.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M5a Motie Groene Leges
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 15-12-2015
Motietekst:
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • Onderzoek te doen naar het voorbeeld van Enschede om de leges voor bedrijven en burgers te schrappen voor groene en duurzame projecten - op basis van vastgesteld beleid - tot een bedrag van 50.000 euro.
M05a Motie Groene Leges.pdf
Stand van zaken: