Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571012
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2015 10:51:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Status Ingetrokken
Titel A1 Amendement Nieuwe Initiatieven
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Van mening zijnde dat - De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in 2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame (wind)energieprojecten. - Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen, Besluit toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende: 3. Toekomstige nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden
A1 Amendement Nieuwe Initiatieven.pdf
Status Aangenomen
Titel A2 Amendement Ontwerpplan milieueffectrapportage Windpark en ontwerpstructuurvisie Windenergie
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Draagt het college op: het voorstel op pagina 41 onder visie per deelgebied aan te vullen achter ... risicocontouren op eigen terrein te houden..... uitgezonderd de situatie waarbij de eigenaar van het nevengelegen terrein met deze overschrijding instemt. Dergelijke aanpassing ook aan te brengen op andere pagina's van het voorstel wat betreft de grensoverschrijding door de riscocontour En met deze wijziging de onderhavige structuurvisie aan te passen.
A2 Amendement Windpark Windenergie.pdf
Status Aangenomen
Titel A1a Amendement Nieuwe Initiatieven
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Van mening zijnde dat - De beide doelstellingen 'Dordrecht klimaatneutraal in 2015' en '20% duurzame energie in Dordrecht in 2020' niet zullen kunnen worden gehaald bij ongewijzigd beleid en uitvoering rond duurzame (wind)energieprojecten. - Daarom toekomstige nieuwe ontwikkelingen ook de procedure van beoordeling en haalbaarheid moeten kunnen doorlopen, Besluit toe te voegen aan ontwerpbesluit punt 3 toe te voegen luidende: 3. toekomstige nieuwe initiatieven dienen op haalbaarheid beoordeeld te worden, voor zover daar ruimte geboden wordt binnen de structuurvisie en de MER.
A1a Amendemnet Nieuwe Initiatieven.pdf