Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571012
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2015 10:51:10
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 770 4845 / B Korteweg, 770 2806
Datum B&W Besluit 15-09-2015
Gerelateerde zaak 1450199
Datum verzending 01-10-2015
Adviescommissie 27-10-2015, 17-11-2015 en 24-11-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht wordt voorgesteld de plaatsing van windturbines ruimtelijk mogelijk te maken in nader aangeduide zones op Dordtse Kil III en Krabbepolder/Duivelseiland. De ontwerp-structuurvisie beschrijft tevens de randvoorwaarden die hiervoor gelden. De bestaande beleidsmatige mogelijkheid voor een vijfde turbine ten zuiden van en aansluitend op de lijnopstelling Kilwind blijft eveneens onder voorwaarden gehandhaafd. De ontwerp-plan-milieueffect¬rapportage Windpark in Dordrecht vormt input voor de afweging waarop de ontwerp-structuurvisie Windenergie tot stand is gekomen. Daarbij zijn eveneens de resultaten van de inloopbijeenkomsten per zoekruimte en het vooroverleg met instanties meegewogen. Hiervan zijn de verslagen als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. De gemeente gaat windturbines niet zelf realiseren, maar maakt het mogelijk voor marktpartijen om hiertoe initiatief te nemen.

Gepubliceerd 09-12-2015