Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1552081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1552081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1552081
Onderwerp Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A.
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2015 11:08:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

Het voorstel is geamendeerd vastgesteld. Amendement 4 is aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Vd Linden geeft een korte introductie op het onderwerp. De openstaande vragen over de EPV worden ter vergadering beantwoord. De eventuele gevolgen van toetreding voor de EPV zullen pas concreet worden zodra de businesscases zijn uitgewerkt. De heer Van Dijk, directeur van de Coöperatie ParkeerService (CPS), geeft vervolgens een presentatie (toegevoegd aan het dossier). De commissieleden stellen enkele vragen ter verduidelijking. De heer Van Dijk zegt toe de productencatalogus en de jaarrekening 2014 toe te zullen sturen. Na de presentatie geven meerdere fracties aan behoefte te hebben om over het voorstel door te praten. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de middagraad van 15 december 2015. De discussie zal zich daarbij richten op vraag op het wenselijk is dat gemeente toetreedt tot CPS. De commissie geeft aan dat ze dan graag meer inzicht wil hebben in de uitkomsten van de businesscases.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering) - dinsdag 13 oktober 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissieleden stellen de wethouder enkele toelichtende vragen over het raadsvoorstel en over het vertrouwelijke rapport over de ontwikkeling van de parkeerorganisatie dat aan de commissie beschikbaar is gesteld. De commissie wil vooral weten op welke manier de gemeente straks zelf nog regie kan voeren op parkeerbeleid en parkeertarieven, hoe deze uitvoeringsstap zich verhoudt tot een algehele visie op parkeren, op welke manier de regio is aangehaakt in deze ontwikkeling, wat de gevolgen zijn voor het personeel en of de ambities wel reëel zijn. Tot slot was er aandacht voor de kosten en voor de consequenties voor de EPV. De wethouder gaf aan dat er absoluut mogelijkheden zijn om te blijven sturen. Hij maakte daarbij de vergelijking met een GR. Veel consequenties worden pas echt concreet als de business case wordt uitgewerkt, die fase volgt nu. De wethouder heeft toegezegd voor 27 oktober 2015 inzichtelijk te maken welke kosten wel en welke kosten niet ten laste van de EPV gebracht zullen worden. De bespreking wordt op 27 oktober vervolgd in aanwezigheid van de directeur van CPS.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving en daarbij de directeur van de Coöperatie uit te nodigen een presentatie te geven. Voorafgaand aan deze bespreking wenst de commissie (eventueel in beslotenheid) geïnformeerd te worden over de zoektocht van het college die tot die voorstel heeft geleid.