Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1550745

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1550745

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1550745
Onderwerp Vaststellen uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 11:25:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 september 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Namens enkele bewonerscomités spreekt de heer Timmer in. Namens de Fietsersbond is de heer Nederpelt aanwezig om in te spreken. De bijdragen van deze heren zijn toegevoegd aan het dossier. De commissieleden stellen enkele verhelderende vragen aan de insprekers. Vervolgens ontstaat een gesprek tussen de commissieleden onderling en de wethouder. Enkele maatregelen uit het uitvoeringsprogramma krijgen bijzondere aandacht, evenals enkele knelpunten in de stad die op een reservelijst geplaatst kunnen worden. Ook vraagt de commissie aandacht voor de wijze van communiceren met de stad. In zijn algemeenheid is de commissie van oordeel dat het positief is dat er geïnvesteerd wordt in voorzieningen voor de fiets en in de verkeersveiligheid. Er is draagvlak voor de ingezette lijn. De wethouder benadrukt dat er wel een onderscheid gemaakt moet worden tussen maatregelen uit deze fietsnota en de plannen die voortvloeien uit het verkeersplan Centrum, die op een later moment nog met de commissie besproken zullen worden. De wethouder zegt toe dat hij de nota nog eens tegen het licht zal houden op het punt van de scootmobielen. Ook zal hij contact opnemen met het Wellantcollege om de optie van het verplaatsen van de ingang voor te leggen. Tot slot zal hij toezicht verzoeken om op de Sarisgang handhavend op te treden tegen foutparkeerders. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2015.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie. Voorafgaand aan de bespreking gaat de commissie op 8 september van 17:00 – 18:30 fietsend langs een aantal van de voorgestelde maatregelen.