Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531906

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531906

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531906
Onderwerp Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-09-2015 13:17:58
Onderwerp Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 14-07-2015
Gerelateerde zaak 1452528
Agendacommissie 31-08-2015
Raad 29-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 10 februari 2015 informeerden wij uw raad over het tot stand komen van het concept van de herziene Welstandsnota Dordrecht. Na een brede inspraak met beperkte respons bieden wij u nu de definitieve Welstandsnota Dordrecht aan ter besluitvorming. De gemeente Dordrecht heeft de verantwoordelijkheid voor de beeldkwaliteit van het Eiland van Dordrecht, maar deelt deze verantwoordelijkheid met alle initiatiefnemers van zowel grote als kleine bouwplannen. Het delen van deze verantwoordelijkheid krijgt onder andere inhoud door de aanwijzing van welstandsvrije gebieden; een nieuw fenomeen in Dordrecht. Het Havenbedrijf Rotterdam geeft voor het Zeehavengebied al inhoud aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Het bereidt een beeldkwaliteitplan voor dat te zijner tijd aan uw raad wordt aangeboden ter vaststelling als onderdeel van de Welstandsnota Dordrecht. De Welstandsnota Dordrecht is aangepast als gevolg van de laatste fysieke ontwikkelingen op het Eiland van Dordrecht en gewijzigde nationale wetgeving, maar ook om het delen van de verantwoordelijkheid voor de beeldkwaliteit met initiatiefnemers sterker tot uitdrukking te laten komen. De nieuwe welstandsnota is bovendien logischer en explicieter, waardoor deze toegankelijker wordt voor zowel leken als professionals. De thans vast te stellen Welstandsnota Dordrecht heeft een nieuwe structuur ten opzichte van vorige. De welstandsniveaus die de welstandsregimes vervangen bieden meer differentiatie, zodat in gebieden waar de beeldkwaliteit kwetsbaar is het niveau intensief geldt en minder kwetsbare gebieden welstandsvrij worden. In de woongebieden kunnen eigenaren en bewoners samen het initiatief nemen om hun woonbuurt welstandsvrij te maken. Het grootste deel van ons eiland houdt echter een regulier welstandsniveau. De criteria die waren gebaseerd op bouwperiode worden vervangen door gebiedsgerichte criteria. Deze doen meer recht aan de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de verschillende buurten/wijken op het Eiland van Dordrecht. De herziene Welstandsnota geldt bovendien voor het gehele Eiland van Dordrecht en niet alleen voor de intensief bebouwde gebieden. De inspraak en raadplegingen hebben niet geleid tot ingrijpende aanpassingen van de conceptnota.

Gepubliceerd 16-09-2015