Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1531906

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1531906

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1531906
Onderwerp Vaststellen van de Welstandsnota Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-09-2015 13:17:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 september 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendapunten 8, 9 en 10 worden in gezamenlijkheid besproken. Mevrouw Bakker spreekt in en houdt een betoog om met name de inbreng en betrokkenheid van de buurtbewoners te vergroten en eerder in het proces een plek te geven. De aanname is dat het voor alle partijen beter is om met elkaar om tafel te zitten op een moment dat plannen nog niet definitief zijn. Vervolgens geeft de heer De Boer (stedenbouwkundige), lid van de Welstandscommissie Dordrecht, een korte presentatie over de 12 misverstanden die over welstand bestaan. Hij geeft aan dat er een gezonde discussie over welstand is ontstaan. De leden van de commissie stellen enkele verhelderende vragen en gaan met elkaar in debat. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn de welstandsvrije zones, het belang van beeldkwaliteitsplannen, de samenstelling van de Welstandscommissie, de excessenregeling en de afwijkingsbevoegdheid van het college. De fractie PvdA geeft aan een motie te overwegen waarin wordt opgeroepen om de Welstandscommissie af te schaffen. De overige fracties dagen de PvdA uit om ook aan te geven hoe het toezicht op de kwaliteit van bouwwerken dan geregeld zal worden. De wethouder ontraadt het afschaffen en spreekt de waardering uit voor het werk van de welstandscommissie. De nadruk moet niet teveel komen te liggen op de incidenten van de afgelopen tijd. Ten aanzien van het punt digitale alertering zegt de wethouder toe dat de gemeente Dordrecht aangemeld zal worden bij de applicatie 'omgevingsalert'. De fractie CU/SGP geeft aan dat de fractie overweegt een amendement in te dienen op het punt van de toezichtscriteria kleine bouwwerken. De commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Mocht de fractie PvdA of de fractie CU/SGP inderdaad een motie of amendement indienen, zal het stuk alsnog besproken gaan worden in de middagraad. De raadsinformatiebrieven kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de dossiers 1531906, 1531482 en 1511680 te agenderen voor een bespreking in de commissie. De welstandscommissie wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op Jaarverslag 2014. De discussie over de Welstandsnota zal zich onder andere richten op de vraag of de nota voldoende handvatten biedt om e.e.a. aan te passen, op de excessenregeling en de uitzonderingsgronden die het college heeft om van een advies van de Welstandscommissie af te wijken.