Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515806

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515806

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515806
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 16-07-2015 12:23:38
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WM van Beers, 770 4891
Datum B&W Besluit 19-05-2015
Gerelateerde zaak 1425501
Agendacommissie 31-08-2015
Termijn agenda betrekken bij bespreking/thema Wind
Adviescommissie 27-10-2015 + 17-11-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de Milieueffectrapportage (hierna: MER) en heeft op 23 september 2014 ingestemd met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Plan en ProjectMER Dordtse Kil IV. Conform de voorgeschreven procedure heeft deze vanaf 23 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegelijkertijd is de Notitie reikwijdte en detailniveau naar wettelijke adviseurs en de Commissie MER gestuurd voor advies. Er zijn in totaal elf zienswijzen binnengekomen. De Commissie MER heeft de zienswijzen bestudeerd en heeft deze integraal meegenomen in haar advies.

Gepubliceerd 16-07-2015