Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1515376

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1515376

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1515376
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2015
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 22-06-2015 12:18:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2015
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Reedijk, 078 770 4163
Datum B&W Besluit 16-06-2015
Gerelateerde zaak 1440223
Raad 30-06-2015
Toelichting

Conform eerdere toezegging informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over het effect van de meicirculaire 2015 op ons financieel meerjarenperspectief. Doorrekening van de circulaire verbetert het financieel perspectief van de Kadernota 2016. Deze financiële ruimte kan worden betrokken bij het raadsdebat over de kadernota en Agenda voor de stad, waarbij het college voorstelt de financiële ruimte (deels) te benutten voor het beoogde nieuwe fonds voor kleine subsidies. Tot slot treedt in 2015 eenmalig een tekort op van circa € 3,6 miljoen, dit zal worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2015. In de Kadernota 2016 is vooruitlopend op de meicirculaire rekening gehouden met een structureel tekort van € 700.000,- vanaf 2016. In dit bedrag werd rekening gehouden met een omvangrijke korting (€ 2.000.000,-) vanwege het groot onderhoud van het gemeentefonds. Op basis van de inmiddels verschenen circulaire blijkt dat de korting van het groot onderhoud fors minder negatief uit valt en voor Dordrecht uit komt op een nadeel van € 516.000,-. Dit kleinere nadeel is met name het gevolg van uitstel op het onderdeel Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV). Andere effecten die van invloed zijn op de financiële exploitatie, komen voort uit het accres en volumeaanpassingen. Deze effecten blijken structureel positief.

Gepubliceerd 22-06-2015