Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499223

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499223

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499223
Onderwerp Vaststellen GREX Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2015 16:36:37
Onderwerp Vaststellen GREX Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Overes, 078 770 4872
Datum B&W Besluit 19-05-2015
Gerelateerde zaak 1423949
Agendacommissie 10-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor om de gronden rondom het Wiardi Beckmanplantsoen en de Van den Tempelstraat in de wijk Crabbehof (zie luchtfoto's hieronder) in exploitatie te nemen. De zittende erfpachter (Stichting Trivire) is voornemens de exploitatie van de bestaande woningen te stoppen en vervolgens de reeds door tijdsverloop geëxpireerde erfpacht formeel te beëindigen en de grond inclusief de opstallen aan de gemeente terug te leveren. Nadat de gemeente gesloopt heeft en de grond bouwrijp heeft gemaakt, wil Trivire de grond aankopen ten behoeve van sociale woningbouw. Door middel van het openen van de grondexploitatie kunnen de sloopkosten en de kosten voor het bouwrijp maken van de locatie geactiveerd worden. Nadat de locatie bouwrijp gemaakt is, kan de grond worden verkocht. Naar verwachting worden de te maken kosten ruimschoots gedekt met de inkomsten uit de verkoop van de grond in bouwrijpe staat. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van bijlage 1 bij het raadsvoorstel (Grondexploitatie Wiardi Beckmanplantsoen en Van den Tempelstraat, incl. toelichting), omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking van de gegevens niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. Uw raad wordt gevraagd deze geheimhouding te bekrachtigen.

Gepubliceerd 08-06-2015