Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1499175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1499175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1499175
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorlopige cijfers jaarrekening 2014 van de GR Dienst G&J ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2015 15:43:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 26 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is blij dat het negatieve resultaat iets positiever uitvalt. Daarnaast is men content dat de Dordtse zienswijze op de Begroting 2015 grotendeels is overgenomen door het AB. Teleurstellend is dat de stukken voor het AB van 20 mei niet online stonden voor de vergadering, zoals wel was toegezegd. De wethouder kan niet aangeven waarom het jaarresultaat minder slecht uitvalt en belooft nogmaals aandacht voor het publiceren van de stukken te vragen bij de Dienst. In tegenstelling tot een eerder verstrekte planning geeft ze aan dat de Bestuursrapportage nog niet geagendeerd stond voor deze AB vergadering, maar pas in juli aan de orde komt.


Enkele commissieleden betrekken ook het Governance Rapport van Oudkerk alvast bij de bespreking (NB dit komt terug bij de behandeling van de Begroting 2016). Er wordt voor de zomer actie van de wethouder verwacht op de concrete actiepunten die in het rapport genoemd staan. De wethouder geeft aan dat wat snel te vinden aangezien het AB hier eerst eens rustig naar gaat kijken de komende weken. Tot slot wordt er gesproken over het niet aanleveren van de cijfers door Rivas/Careijn. De wethouder geeft aan dat dit al voor het 2e of 3e jaar op rij is en er geen dwangmaatregelen zijn, behalve een korting maar daar kiest ze niet voor.


De commissie wil voor de zomer geïnformeerd worden over de actuele stukken. De wethouder zegt daarom toe dat ze meteen na de vergadering van 2 juli en voor het reces van de raad op 8 juli met een wethoudersbrief zal komen. Hierin zal ze de Jaarrekening toelichten, de Bestuursrapportage en de acties die het bestuur voor de zomer nog gaat nemen in het kader van het Governance Rapport en het SMART maken van de Begroting 2016 in de lijn van het rapport.


Met deze toezegging kunnen de stukken van het AB als afgedaan worden beschouwd en gaan de twee Raadsinformatiebrieven ter kennisname naar de Raad.