Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1489208

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1489208

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1489208
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 11:21:39
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2014
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 171 - Planning en control cyclus 2014
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar BW Burger, 078 770 4965 / AJ van de Wijngaard, 078 770 4157
Datum B&W Besluit 28-07-2015
Gerelateerde zaak 1410771
Datum verzending 30-04-2015
Adviescommissie 26-5-2015
Raad 16-6-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor u ligt de laatste jaarrekening van de vorige college- en raadsperiode. Deze periode heeft zich, zeker achteraf bezien, gekenmerkt door de economische recessie. De rijksinkomsten namen en nemen verder af en bezuinigingen waren en zijn ook in Dordrecht noodzakelijk. Tevens hebben wij met "Richting Kiezen" noodzakelijk fors verlies genomen op onze grondexploitaties. Het was daarmee geen vanzelfsprekendheid dat we bleven investeren in de stad en hebben vastgehouden aan lage woonlasten. Er is in deze periode fors bezuinigd om de Dordtse begroting in evenwicht te houden. Dit gebeurde via de Brede Doorlichting, extensiveringen en, het meest recent, bezuinigingspakket A bij de Kadernota 2014 en het aanspreken van pakketten B&C bij de Begroting 2014. Met de Jaarstukken 2014 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Referentiekader voor de verantwoording is de door u vastgestelde Begroting 2014, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: • het (inhoudelijke) jaarverslag; • de (financiële) jaarrekening. Het jaar 2014 sluiten we positief af met een jaarrekening resultaat van € 8,1 miljoen na budgetoverhevelingen. De weerstandsratio eind 2014 komt mede daardoor met 1,8 boven de afgesproken norm van 1,0.

Gepubliceerd 30-04-2015