Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1475852

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1475852

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1475852
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer van Rijn maakt namens Derde Merwedehaven bv en Proav bv gebruik van het spreekrecht. Zijn inspreekbijdrage richt zich met name op het opgenomen maximaal aantal verkeersbewegingen en op de opgenomen categorie bedrijfsactiviteiten. De volledige inspreekbijdrage is aan het RIS-dossier toegevoegd. Nadat de inspreker enkele vragen van de commissie heeft beantwoord, start de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Aan de orde komen aspecten met betrekking tot flora en fauna, de diepte van de deklaag, de eventuele plannen met horeca, de stand van zaken zienswijzen Sliedrecht, geluidshinder, inrichtingsplan Merwedeheuvel en verkeershinder. De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 juni 2015. Er worden geen stemverklaringen aangekondigd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor 19 mei 2015. Afhankelijk van het aantal indieners van een zienswijze dat gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om de ingediende zienswijze toe te lichten, bepaalt de commissie of er direct wordt overgegaan tot een inhoudelijke bespreking of dat bespreking op een later moment nodig is. De fractie BVD geeft op voorhand aan dat ze verwacht dit onderwerp nader te willen bespreken in de fractie voordat tot een inhoudelijke bespreking wordt overgegaan.