Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1473409

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1473409

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1473409
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken voortgang spoordossiers
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2015 20:22:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken voortgang spoordossiers
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Kooman, tel.no. 770 4842
Datum B&W Besluit 24-03-2015
Gerelateerde zaak 1390091
Agendacommissie 21-04-2015
Termijn agenda Betrekken bij thema-avond
Adviescommissie 24-11-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 22 juli 2014 hebben wij uw raad per raadsinformatiebrief (kenmerk SO/1249285) op de hoogte gesteld van de voortgang in het veiligheidsdossier spoor. Hierna hebben zich op een drietal onderwerpen in het spoordossier belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Ten eerste heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M) een maatregelenpakket vastgesteld dat het capaciteitsverlies op de Betuweroute, als gevolg van de aanleg van het derde spoor in Duitsland, moet compenseren. Concreet betekent dit dat, gedurende perioden van capaciteitsbeperking, het aantal goederentreinen dat per dag de stad passeert stijgt met circa 60. Deze stijging kan volgens onderzoek plaatsvinden binnen de bestaande wettelijke kaders. Desondanks zullen omwonenden van het spoor, in de weken dat er sprake is van capaciteitsbeperking op de Betuweroute, het verhoogd spoorgebruik merkbaar ervaren in de vorm van extra geluid en trillingen. Daarnaast hebben op woensdag 12 november 2014 de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en het ministerie van I&M gezamenlijk een verklaring ondertekend die de uitvoering van een pakket veiligheidsmaatregelen aan het spoor zekerstelt. Na realisatie van dit pakket maatregelen is er een einde gekomen aan een lang proces dat heeft geleid tot het tot stand komen van het Basisnet transport gevaarlijke stoffen. Hiermee is een aanzienlijke verbetering van de veiligheidssituatie in de stad bewerkstelligd (met circa 50% ten opzichte van 2010). Toch laat het incident in Tilburg van 6 maart jl., waar een personentrein op een goederentrein botste, zien dat de aandacht voor spoorveiligheid voor als nog niet kan verslappen. Tot slot heeft de Staatssecretaris van infrastructuur en milieu het conceptontwerp van de vervoerconcessie 2015 - 2025 aan de Tweede Kamer aangeboden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de integratie van de Hoge Snelheid Lijn-Zuid (HSL Zuid) in het binnenlands vervoer. Hierdoor ontstaat de situatie dat tussen twee naastgelegen intercity stations Dordrecht en Breda, de NS niet verplicht wordt op Intercitykwaliteit te rijden. Met een "brandbrief" heeft Dordrecht in samenwerking met de Drechtsteden er bij de Tweede Kamer voor gepleit een evenwichtige bediening te rijden tussen de HSL-Zuid infrastructuur en de bestaande lijnen via Dordrecht. Het resultaat hiervan is dat we de toezegging hebben dat er een Intercityverbinding op Breda blijft. Er is echter nog geen besluit genomen over de kwaliteit van deze verbinding. De inzet is en blijft het komend jaar erop gericht dat er een kwalitatief goede doorvertaling plaatsvindt naar de dienstregeling december 2016.

Gepubliceerd 15-04-2015