Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450421
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Leefwerf de Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Barone spreekt in. Hij verwijst naar de vorige commissievergadering waarin gevraagd is naar een nieuwe begroting. Hij heeft een doorrekening laten maken die uitwijst dat de kosten voor de minimale variant van het naar voren halen van de plannen (aanbrengen opgang, steiger, palen, bolders) circa € 280.000 bedragen. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder gepresenteerde €640.000 die in de laatst ontvangen raadsinformatiebrief is genoemd. Hij geeft aan dat een variabele inrichting van de haven mogelijk is, dat er in de haven diepte genoeg is om de eerste plannen uit te voeren en dat het baggeren van de haven later kan. De commissieleden complimenteren de inspreker met zijn plannen en zijn overwegend enthousiast. Ze stellen de wethouder vragen over onder meer de financiering, de noordelijke insteekhaven, de subsidieaanvraag en de haalbaarheid van het naar voren halen van de hardware. De gespreksleider vat samen dat de commissie overwegend positief is en een aantal zorgpunten heeft genoemd. Hij vraagt de wethouder om in zijn beantwoording vooral op de zorgpunten in te gaan. De wethouder licht toe dat de doorberekening pas gemaakt kan worden als duidelijk is wat er met de haven gaat gebeuren. Er lopen gesprekken waar OCW en Op Koers bij betrokken zijn.  Het naar voren halen van de plannen brengt extra rentelast met zich mee als een deel nu in plaats van na 2020 wordt uitgevoerd. Maar aanbestedingsvoordelen zijn er mogelijk ook te halen. De wethouder herkent zich in de winstwaarschuwing van de heer Oostenrijk en neemt de creativiteitsoproep van de heer Tiebosch zeker ter harte. Gezamenlijk commitment zou mooi zijn voor het versterken van draagvlak. Hij noemt een brief van toekomstige bewoners van de waterwoningen en zegt toe deze brief nog naar de commissie door te sturen. Op de vraag of er kort na de zomer een voorstel kan liggen, antwoordt de wethouder bevestigend. De heer Veldman heeft behoefte aan een samenvatting en vraagt of 'enthousiast, maar met een nuchtere insteek' de lading denkt. De wethouder bevestigt inderdaad dat hij de kansen en een meerwaarde voor het project ziet. Tegelijkertijd wil hij geen verwachtingen wekken die niet waar gemaakt kunnen worden, dus roept wel op tot realisme. De commissie adviseert de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de raadsvergadering van 16 juni 2015.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Door tijdgebrek komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch. Deze RIB zal dus aan de volgende cyclus voor een bespreking worden toegevoegd. De commissie verzoekt om dan een doorrekening van de plannen door het IBD bij de stukken te voegen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is van mening dat Leefwerf de Biesbosch valt onder ruimtelijke ordening en verwijst het stuk om die reden door naar de commissie Fysiek.