Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1441877

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1441877

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1441877
Onderwerp Vaststellen verordening 'financiële steun bij Particuliere Woningverbetering'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Vaststellen verordening 'financiële steun bij Particuliere Woningverbetering'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W van den Engel, 770 4855
Datum B&W Besluit 17-02-2015
Gerelateerde zaak 1367038
Agendacommissie 24-03-2015
Raad 8-4-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 28 januari 2014 heeft u unaniem ingestemd met de kadernotitie Particuliere Woningverbetering, waarin de hoofdlijnen staan aangegeven voor de herziening van het beleid voor de particuliere woningvoorraad de komende jaren: Preventief - Voorlichting aan particuliere eigenaren, met name VvE's, via reguliere bewonersbegeleiding. Curatief - De eigenaar is als eerste zelf verantwoordelijk voor zijn woning. - Alleen als de veiligheid in het geding is (funderingsgerelateerde of bouwtechnisch gerelateerde), gaat de gemeente over tot aanschrijving aan de hand van het geldende bouwbesluit. De gemeente gaat via de OZHZ actief op zoek naar onveilige situaties in de stad. - Alleen in het geval dat de gemeente over gaat tot aanschrijving, en als de eigenaar niet in staat is om financieel zelfstandig de verbetering uit te voeren, zal steun mogelijk zijn in de vorm van een laagrentende lening. Dit is door het college vertaald in drie concrete, elkaar opvolgende, maatregelen: - Voorlichting aan particulieren en VvE's via reguliere bewonersondersteuning. - Indien deze aanpak niet succesvol is draagt de gemeente, wanneer de veiligheid in het geding is het dossier over aan de OZHZ voor het toepassen van actieve aanschrijving. Zij starten vervolgens het aanschrijftraject op richting de eigenaar tot het treffen van voorzieningen, en het wegnemen van de strijdigheid met de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierbij wordt extra aandacht besteed de panden welke in aanmerking kwamen voor funderingsverbetering, waarvan de fundering echter niet verbeterd is. Om actieve aanschrijving vorm te geven is het noodzakelijk ondersteunend beleid vast te stellen, deze uitvoeringsregels en het draaiboek worden begin 2015 samen vormgegeven, door de ervaren vanuit een te starten proefproject, en zullen door het college in beleidsregels worden vastgelegd. - Achtervang: financiële ondersteuning met laagrentende leningen voor die eigenaren die financieel niet in staat zijn om zelf de kosten van de verbetering als gevolg van de aanschrijving te dragen. Daarnaast heeft het college op 9 december 2014 de concept Verordening Particuliere Woningverbetering Dordrecht ter inzage gelegd. Daar zijn geen zienswijzen op binnengekomen, daarom wordt u ook voorgesteld deze verordening identiek vast te stellen.

Gepubliceerd 19-03-2015