Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440638
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2015 15:47:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 8 april 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Jan de Keizer spreekt namens het Platform Duurzaamheid Dordrecht in (zijn inspraakreactie is aan het dossier toegevoegd). De heer De Keizer doet een oproep aan de gemeente om vooral gebruik te maken van de particuliere initiatieven en duurzaamheid vooral samen te doen. Vervolgens geeft mevrouw Kromkamp een toelichting op het Opgaveplan duurzaamheid zoals dat aan de commissie is aangeboden (de presentatie is aan het dossier toegevoegd). Aansluitend gaat de commissie in gesprek met de wethouder over de ambities (hoofddoel = energieneutraal in 2050) en de te volgen route om daar te komen. De commissieleden geven aan meer inzicht te willen in de relatie tussen de inspanningen die de gemeente pleegt en de resultaten. Wat doet de gemeente met de beschikbare uren en wat is in 2018 reeds bereikt? De wethouder zegt toe hier in de voortgangsrapportages aandacht aan te besteden. Een van de acties uit het opgaveplan is dat de routekaart uit 2012 geactualiseerd gaat worden. Bij deze actualisatie zal ook aandacht besteed worden aan de risico’s. Het jaar 2050 is ver weg, wat kan er allemaal voor zorgen dat de ambitie niet gerealiseerd gaat worden? Voor dit moment adviseert de commissie de RIB voor kennisgeving aan te nemen. Men ziet uit naar de eerste rapportage over de resultaten die eind 2015 wordt verwacht.  

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van de fracties BVD, GroenLinks, PvdA en D66 de brief te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb). De bespreking zal zich daarbij richten op de vraag of deze inzet voldoende oplevert voor de ambities 2050 en er voldoende vertrouwen is in de samenwerking met de samenleving. De commissie krijgt graag aan het begin van de bespreking een korte presentatie over de opgaven van de projectleider.