Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1439555

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1439555

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1439555
Onderwerp Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2015 12:56:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 maart 2015 14:00
Besluit:

Door de fracties PvdA en GroenLinks zijn amendementen ingediend en unaniem aangenomen. Het voorstel is geamendeerd aangenomen.

Vergadering - Gecombineerde vergadering commissies Bestuur en Middelen, Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 maart 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De gespreksleider geeft aan dat deze korte bespreking zich richt op twee zaken: een eerste oordeel over de concept-zienswijze: wat is goed en wat ontbreekt, en het maken van afspraken over de raadsbehandeling op 31 maart: wat is de politieke vraag?


Ten aanzien van het eerste punt wordt breed geconstateerd dat er goed is geluisterd naar de commissies vorige week. Veel leden herkennen hun opmerkingen terug in de concept-zienswijze. De fracties PvdA, GL en VVD missen onderdelen in de zienswijze en zullen deze zo nodig via een amendement tijdens de raadsvergadering inbrengen. De VVD overweegt ook een motie. Ook is er bij een aantal fracties zorg over het gat in de bezuiniging als een aantal onderdelen via de zienswijze wordt geschrapt, maar ook het gat in de Dordtse begroting wanneer er extra geld naar de DGJ moet in 2015. Ook de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen zijn niet voor iedereen helder. De CU/SGP is verbaasd dat alleen de huisvesting uit scenario 3 is meegenomen terwijl zij toch nadrukkelijk hadden gevraagd om het hele scenario 3 te betrekken bij de afweging. Een aantal fracties heeft de zienswijze nog niet gedegen kunnen bestuderen aangezien deze pas in de middag beschikbaar kwam. Afgesproken wordt dat technische vragen binnen een week via de griffie aan de wethouder / ambtelijke organisatie worden gesteld en de antwoorden weer via de griffie naar iedereen komen voor 28 maart.


Ten aanzien van het tweede punt hebben een aantal fracties behoefte aan terugkijken naar het proces sinds de Middagraad van oktober 2014. Wat is er toen tussen raad en college afgesproken en is dat ook zo nagekomen? Een aantal fracties vindt het sowieso gepast over degelijke grote dossiers een politiek oordeel te geven als raad aangaande de aanpak van het college en de informatievoorziening van het college aan de raad. Hierbij wordt door meerdere fracties aangegeven dat het terugkijken wat hen betreft vooral ten doel heeft hier in de komende maanden van te leren, aangezien er opnieuw belangrijke P&C documenten van de DGJ naar de raad komen. Dit punt gaat derhalve als bespreekpunt naar de Middagraad van 31 maart 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal fracties geeft aan dat zij nu wel een concept zienswijze hadden verwacht en dat dit punt volgende week weer op de agenda komt aangezien het college die middag de zienswijze zal versturen. Voor vanavond zal de wethouder bij de commissieleden punten ophalen voor in de zienswijze.


De PvdA vraagt zich af waar de knoppen-notitie blijft en wil graag dat voortaan de stukken van de vergaderingen van het AB vooraf gedeeld worden met de raden. D66 geeft aan dat alles meer financieel in controle zou zijn en vraagt zich wat de consequenties zijn voor onze begroting (agenda voor de stad, krijgen we nu andere keuzes voorgelegd?). GL sluit zich aan bij D66 en vraag zich af of de kosten van de inwonersbijdrage niet meer gespreid kunnen worden. Veel fracties willen meer weten van de frictiekosten. Waarom zijn die zo hoog en waarom moet de gemeente het geld nu al beschikbaar stellen voor DGJ. Kan DGJ het geld niet eerst - zo nodig - uitgeven en dat daarna de gemeenten het geld overmaken.


De heer Wijten geeft aan dat hij wat betreft de frictiekosten niet meteen een antwoord kan geven omdat dat een bestuursvraag is. Hij kan wel een ander tempo aanhouden.


De wethouder zegt toe dat zij een A4 zal maken met welke bezuinigingen er zijn zodat zichtbaar wordt waarop bezuinigd wordt


De adviescommissie adviseert het stuk opnieuw te agenderen ter bespreking op 17 maart a.s. van 19:30 tot 20:00 in een gezamenlijke commissie Bestuur en Middelen en Sociaal. De bespreking zal zich dan richten op de zienswijze die op die dag uit het college naar de raad zal worden gestuurd. Tevens zal dan de politieke vraag voor de middagraad van 31 maart a.s. worden geformuleerd.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal fracties geeft aan dat zij nu wel een concept zienswijze hadden verwacht en dat dit punt volgende week weer op de agenda komt aangezien het college die middag de zienswijze zal versturen. Voor vanavond zal de wethouder bij de commissieleden punten ophalen voor in de zienswijze.


De PvdA vraagt zich af waar de knoppen-notitie blijft en wil graag dat voortaan de stukken van de vergaderingen van het AB vooraf gedeeld worden met de raden. D66 geeft aan dat alles meer financieel in controle zou zijn en vraagt zich wat de consequenties zijn voor onze begroting (agenda voor de stad, krijgen we nu andere keuzes voorgelegd?). GL sluit zich aan bij D66 en vraag zich af of de kosten van de inwonersbijdrage niet meer gespreid kunnen worden. Veel fracties willen meer weten van de frictiekosten. Waarom zijn die zo hoog en waarom moet de gemeente het geld nu al beschikbaar stellen voor DGJ. Kan DGJ het geld niet eerst - zo nodig - uitgeven en dat daarna de gemeenten het geld overmaken.
De heer Wijten geeft aan dat hij wat betreft de frictiekosten niet meteen een antwoord kan geven omdat dat een bestuursvraag is. Hij kan wel een ander tempo aanhouden. De wethouder zegt toe dat zij een A4 zal maken met welke bezuinigingen er zijn zodat zichtbaar wordt waarop bezuinigd wordt


De adviescommissie adviseert het stuk opnieuw te agenderen ter bespreking op 17 maart a.s. van 19:30 tot 20:00 in een gezamenlijke commissie Bestuur en Middelen en Sociaal. De bespreking zal zich dan richten op de zienswijze die op die dag uit het college naar de raad zal worden gestuurd. Tevens zal dan de politieke vraag voor de middagraad van 31 maart a.s. worden geformuleerd.