Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1406485

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1406485

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1406485
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken uitvoering jeugdhulp
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 februari 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties PvdA en Beter Voor Dordt leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 januari 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie voert een stevige discussie met de portefeuillehouder over de uitvoering van de jeugdhulp. In het bijzonder de (financiële) risico's baren de commissie veel zorgen. Daarnaast komt ook


- de communicatie tussen huisartsen en de teams aan de orde,


- de 600.000 euro voor het AMHK, de dekking hiervoor in de tweede helft van 2015 en de tekorten die dit weer met zich mee brengt op andere plaatsen,


- de verbinding met het jongerenwerk en de overweging of deze bezuiniging niet dient te worden terug gedraaid in het kader van inzet op preventie en


- de achterstand in het in kaart brengen van de 2.500 PGB-houders in ZHZ.


De wethouder zegt toe dat hij op korte termijn (een maand vond hij wat kort maar zeker gericht op een bespreking voor de zomer) komt met een visie op het handelingskader ten aanzien van de risico's die zich zouden kunnen voordoen: hoe hoog moet het tekort oplopen voor je handelt en wat gaan we dan doen?


De wethouder herhaalt zijn toezegging dat de raad maandelijkse rapportages ontvangt over de instroom en de stand van zaken, mede naar aanleiding van geluiden dat sommige teams al overbelast zijn.


De wethouder meldt de stand van zaken m.b.t. PGB's en komt in samenwerking met zijn collega's met een stuk over armoedebeleid en dan in het bijzonder de verschillende problematieken die in één gezin kunnen spelen waaronder ook schuldenproblematiek/schuldsanering en de invloed op de jeugdhulpverlening in zo'n gezin.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 14 januari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor de commissie van 20 januari 2015. De bespreking richt zich voornamelijk op de inhoudelijke stand van zaken nu jeugdhulp per 1 januari 2015 in de nieuwe context is gestart. In de marge zal ook worden gesproken over de gevolgen van het preventief toezicht voor jeugdzorg (AMHK en serviceorganisatie) en de verkregen machtiging.