Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1405898

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1405898

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1405898
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief van st. Wijk voor Wijk over Plan Wijk voor een schone Wijk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2014 13:46:20
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is in ruime meerderheid positief over dit type initiatieven. Het verdient waardering dat bewoners verantwoordelijkheid nemen in hun wijk en het is prettig dat het een plekje heeft gekregen in overeenkomst tussen BTL, BST en WvW. De commissie is benieuwd of deze pilot in 2016 een vervolg gaat krijgen als het participatiebestek is ingevoerd. Aandacht wordt gevraagd om enerzijds meerjarige afspraken aan te gaan, zodat de participatie ook echt de tijd krijgt om serieus vorm te krijgen. Tegelijkertijd zal maatwerk en flexibiliteit nodig zijn, omdat ieder initiatief weer anders is. De commissie roept op om zorgvuldig met dit initiatief om te gaan, omdat een goed voorbeeld wellicht goed doet volgen in dit geval. De commissie neemt de beantwoordingsbrief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 14 januari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op voorstel van de fracties PvdA, SP en GroenLinks om deze antwoordbrief in principe te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb). De bespreking zal daarbij gaan over de wijze waarop de gemeente omgaat met dit type initiatieven, de relatie met "right to challenge" en reden voor de keuze voor deze wijk. Mogelijk is er overlap met een eerdere bespreking van dit onderwerp in de commissie sociaal. De fracties en de commissiegriffier zoeken dit uit voordat tot agendering wordt overgegaan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 6 januari 2015 16:00
Besluit:

Op verzoek van de fractie PvdA wordt deze brief doorgeleid naar de Commissie Fysiek.