Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393542
Onderwerp Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:25
Onderwerp Geen wensen/bedenkingen uiten betreffende einde samenwerking Multi inzake ontwikkeling Gezondheidspark
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 103 - Gezondheidspark
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.J. van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 25-11-2014
Gerelateerde zaak 1321402
Datum verzending 04-12-2014
Agendacommissie 9-12-2014
Adviescommissie 20-01-2015
Raad 17-02-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het besluit van 18 maart 2014 hebben wij besloten tot het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met Multi Veste 155 B.V. (hierna: "Multi") inzake de ontwikkeling van het Gezondheidspark te Dordrecht. Wij hebben daarbij eveneens besloten tot het, tezamen met de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis (hierna: "ASZ"), onderzoek doen naar de effecten van een eventuele contractuele beëindiging van deze samenwerking tussen gemeente en ASZ met betrekking tot het Gezondheidspark dan wel een voortzetting ervan. Wij hebben tot slot kennis kunnen nemen van het verlies op de grondexploitatie dat volgt uit het feit dat het voor de zogenaamde Middenzone beoogde programma niet langer haalbaar is gebleken en de ontwikkeling van die Middenzone wordt stopgezet. Naar aanleiding van voornoemd collegebesluit is met Multi en ASZ overleg gepleegd over de wijze waarop partijen de samenwerking beëindigen en over de gevolgen die daaruit voortvloeien. Dit heeft geleid tot de als bijlage 1 aan dit raadsvoorstel toegevoegde (concept) vaststellingsovereenkomst. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld ter zake wensen en bedenkingen in te brengen. Als gevolg van de beëindiging van de samenwerking tussen gemeente en ASZ enerzijds en Multi anderzijds en het feit dat de ontwikkeling van de Middenzone zoals beoogd niet meer zal plaatsvinden, dient de huidige grondexploitatie Gezondheidspark afgesloten te worden. Daarvoor in de plaats wordt een afzonderlijke grondexploitatie voor de Overkampzone (betreffende de realisatie van drie woontorens) geopend en worden de overige gronden opgenomen als NIEGG-complex (niet in exploitatie genomen gronden). Het voorgaande leidt voorts tot een herziening van de parkeerexploitatie Gezondheidspark, waarbij uitgegaan wordt van (voorlopige) handhaving van de huidige parkeervoorzieningen. Verder dient onderzocht te worden of en op welke wijze de samenwerking met ASZ dient te worden voortgezet. Wij stellen uw raad voor de financiële gevolgen ter zake te bekrachtigen. Een ander gevolg van het feit dat de ontwikkeling van de Middenzone zoals beoogd niet zal plaatsvinden, is dat er onderzocht dient te worden welk ruimtelijk en programmatisch kader voor eventuele toekomstige ontwikkelingen in de Middenzone moet gelden. Als laatste wordt voorgesteld een pakket aan tijdelijke maatregelen te treffen teneinde het huidige gedateerde parkeerterrein op te waarderen.

Gepubliceerd 09-12-2014