Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1393541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1393541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1393541
Onderwerp Akkoord gaan inzake wijziging stedenbouwkundig plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2014 16:17:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 februari 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, VVD en VSP leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 januari 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een groot deel van de aanwezige fracties kan zich goed vinden in de voorgestelde stedenbouwkundige wijzigingen. De keuze voor kleinschaligheid en haalbaarheid past bij het nieuwe realisme. De commissie vraagt op onderdelen wel aandacht voor de kwaliteit van het gebied en het bijzondere karakter dat iedereen voor ogen heeft. Het gesprek wordt met name gevoerd over de kluswoningen, de kosten voor de kraanbaan en de komst van vijf woonwagens. De wethouder geeft aan dat hij het eerlijk en transparant vindt om nu helderheid te geven over de locatie voor de woonwagens. Ten aanzien van de kluswoning wordt het afwachten in hoeverre dit haalbaar is. Voor deze optie is gekozen omdat in het geval van nieuwbouw het twijfelachtig is of op dezelfde plaats nieuwe woningen gebouwd mogen worden. De kraan zal voorlopig weinig onderhoudskosten met zich meebrengen. Door samenwerking met Da Vinci en het besparen op vervoerskosten is het gelukt de kosten te drukken. De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de middagraad van 17 februari 2015, eventueel met stemverklaringen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 14 januari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking in de commissie op 20 januari 2015. Enkele fracties geven daarbij aan dat ze zich niet zullen beperken tot de vragen zoals die door de commissie bestuur en middelen zijn geformuleerd. De fractie D66 zal de vragen die gaan over de geheime informatie vooraf mailen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 9 december 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie Bestuur en Middelen besluit dit stuk over te dragen naar de commissie fysiek omdat het gaat om aanpassing van een stedenbouwkundig plan, waarbij de discussie onder andere zal gaan over: hoe staan we tegenover het fenomeen kluswoningen? De komst van een mogelijk historische kraanbaan; hoe staan we daar tegenover? Is een stop nog mogelijk? En hebben we de ambities met stadswerven nog steeds? Er zijn ook nog twee vragen die in beslotenheid moeten worden behandeld. Die vragen zullenĀ op een later moment richting de raad gaan.