Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1369184

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1369184

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1369184
Onderwerp Vaststellen financiële opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2014 13:15:29
Onderwerp Vaststellen financiële opgave Agenda voor de stad op 8,7 miljoen, zes veranderingsopgaven, besparingsvoorstellen en de begrotingswijziging 215005
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y. Stuy, 770 4181
Datum B&W Besluit 16-10-2014
Gerelateerde zaak 1297958
Raad 12 november 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De eigen kracht en vindingrijkheid van de Dordtenaar vormen de basis van onze stad. Daarom versterken wij als gemeentebestuur de komende jaren de betrokkenheid en invloed van inwoners en ondernemers nog verder. We zoeken naar een nieuwe balans in de verhouding tussen de gemeente, onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. Als gemeente scheppen we randvoorwaarden en bieden we initiatieven de ruimte. Met de Agenda voor de stad bepalen we hoe we de nieuwe rol van de gemeente de komende jaren vormgeven. Zo werken we samen aan een krachtige en financieel gezonde stad. Met de Agenda voor de stad geven wij invulling aan de afspraken in het politiek akkoord omtrent de discussie over kerntaken van de gemeente. De startnotitie is door u op 25 september 2014 vastgesteld. Het proces Agenda voor de stad gaat uit van een interactief traject met de stad, waarbij we samen met onze partners kijken naar taken en ieders rol daarbij. Dit past binnen de open bestuursstijl, waarbij wij meer willen overlaten aan het maatschappelijk initiatief in de stad. Het proces Agenda voor de stad is opgebouwd uit vijf stappen. De eerste was het vaststellen van de startnotitie. Het resultaat van de tweede stap presenteren wij u in dit raadsvoorstel en de bijbehorende notitie. Wij vragen u de financiële opgave voor de Agenda voor de stad vast te stellen, opgebouwd uit de inhoudelijke en financiële richting op de diverse domeinen. Daarmee stelt u de kaders voor het vervolgproces vast. Op basis van een inventarisatie van alle activiteiten en taken die we doen als gemeente, inclusief de verbonden partijen en subsidies, presenteren we in dit voorstel de kansrijke zoekrichtingen die we zien. Hierover gaan we graag met u in gesprek. De zoekrichtingen kennen een inhoudelijke en een financiële component: we geven richtinggevend aan welke besparingen mogelijk zijn binnen het domein. De combinatie van inhoudelijke zoekrichtingen en besparingen zien we als kader voor het gesprek met onze partners (stap 3 Agenda voor de stad). De zoekrichtingen zijn gebaseerd op de onderliggende analyse van taken, financiële mogelijkheden, trends en beïnvloedbare ruimte binnen de domeinen. In samenwerking met onze partners werken we aan het opstellen van voorstellen (stap 4), die onderdeel uitmaken de besluitvorming over de Kadernota 2016, die u in juni 2015 vaststelt (stap 5). In deze begroting 2015 hebben wij, vooruitlopend op stap 2, een minimaal noodzakelijke financiële opgave van € 5,5 miljoen (in 2018) verbonden aan de Agenda voor de stad. Deze is verwerkt als generieke taakstelling, om een duurzaam sluitende begroting te realiseren. Nu bij de besluitvorming Agenda voor de stad vragen wij u, op basis van de inhoudelijke zoekrichtingen die voorliggen, dit bedrag naar rato toe te delen aan de begrotingsprogramma's en producten. De bijbehorende begrotingswijziging is bijgevoegd. Onze inhoudelijke ambitie met de Agenda voor de stad en de beweging die we voorstaan is groter dan deze minimale opgave. We streven ernaar bij de Kadernota 2016 afweegbare voorstellen te presenteren, waarbij ruimte is om keuzes te maken. Wij stellen u voor de financiële opgave voor de Agenda voor de stad vast te stellen op € 8,7 miljoen. De komende maanden werken we in samenspraak met onze partners aan de onderliggende veranderingsopgaven, business cases en voorstellen zodat deze bij de Kadernota 2016 aan u voorgelegd kunnen worden. Bij deze uitwerking zal ook aandacht worden besteed aan de fasering van de opbrengsten, de mogelijk daaraan verbonden transitiekosten en de resulterende netto opbrengsten. Wij gaan er vanuit dat de eerste financiele opbrengsten niet eerder dan in 2016 gerealiseerd worden.
Gepubliceerd 13-11-2014