Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136363

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136363

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136363
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de zienswijzen tegen de voet/fiets over de Vlij
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2008 09:24:30
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de zienswijzen tegen de voet/fiets over de Vlij
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 70 - Fietsbrug over de Vlij
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Raadsinformatiebrief over de zienswijzen tegen de voet/fietsbrug over de Vlij (130d)

Het college heeft op 15 januari 2008 ten aanzien van de Fietsbrug over de Vlij ondermeer
besloten tot het voeren van een procedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor het oorspronkelijke bouwplan. Om daarmee de verdere bouw
van de voet-/fietsbrug mogelijk te maken. Zie raadsvoorstel grosnummer 130b,
waarmee u op 11 maart 2008 in meerderheid hebt ingestemd. In dat raadsvoorstel staan
de juridische aspecten beschreven van de uitspraak van de Raad van State, die het
college aanleiding gaven een artikel 19-procedure te starten.
Inmiddels is de fase van het indienen van zienswijzen in dat kader afgerond. Het college
stelt u in kennis van diens beoordeling en besluitvorming naar aanleiding daarvan
doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief met de bijbehorende nota zienswijzen.
Geen van de ingediende zienswijzen is voor het college aanleiding geweest de artikel 19-
procedure te staken. Eén van de zienswijzen gaf reden tot aanpassing van de ruimtelijke
onderbouwing en het ontwerp-vrijstellingsbesluit met betrekking tot de geldende
bestemmingsplannen.
De vervolgprocedure is dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zich uitspreken over
het collegeverzoek om afgifte van een zogenaamde verklaring van geen bezwaar. Daarna
gaat het college over tot definitieve besluitvorming over de zienswijzen en de vrijstelling.
Noot: De raadsinformatiebrief is onder de noemers wonen en leefbaarheid en milieu aan u aangeboden, maar
onder verantwoordelijkheid van wethouder van den Oever van verkeer en vervoer geredigeerd. De brief gaat
daarnaast ook over ruimtelijke ordening. Er is door de griffie gekozen voor de invalshoek verkeer en vervoer,
waarvoor wethouder van den Oever immers verantwoordelijk is, mede gelet ook op de voorgeschiedenis (zie
grosnummer 130b)

Gepubliceerd 13-11-2008