Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 136355

Gemeente Dordrecht

Dossier - 136355

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 136355
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samen de buurt mooier maken
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2008 09:23:24
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Samen de buurt mooier maken
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bijgaande raadsinformatiebrief gaat over het in 2007 door het college ingevoerde beleid
“Samen de buurt mooier maken”. De brief geeft te uwer informatie een overzicht van de
voorgeschiedenis, de tot op dit moment uitgevoerde activiteiten, de tussentijdse
resultaten en de ambities van het college voor de komende tijd.

Hierbij ontvangt u de door het college toegezegde informatie over het project
Hofkwartier. In de brief wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de (financiële) stand van
zaken is, welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan en wat de consequenties zijn
voor het verdere verloop van het project. Naar de mening van het college is een herijking
onontkoombaar. In de brief worden de uitgangspunten omschreven die het college wil
hanteren bij de herijking en wordt de aanpak van de herijking geschetst. Het college
biedt aan u door middel van een presentatie in de adviescommissie meer gedetailleerd te
informeren.

Gepubliceerd 13-11-2008