Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1358700

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1358700

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1358700
Onderwerp Dienst Gezondheid & Jeugd: informatie over financiƫle situatie, jaarrekening 2013 en bestuursrapportage 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-10-2014 11:29:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 oktober 2014 14:00
Besluit:

Alle fracties spreken opnieuw hun zorg uit over de financiele en organisatorische situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ). De raad wil vooral toekomstgericht kijken welke producten bij de Dienst worden afgenomen en welke kostprijs hieraan hangt. Bij deze keuzes voor de toekomst wil de raad tijdig aan de knoppen draaien. De wethouder zegt toe voor 1 november a.s. de concept-Begroting 2015 naar de raad te sturen. Deze is nog opgemaakt in de oude systematiek. Vervolgens komt er elke maand een rapportage waarin de stand van zaken rond bedrijfsvoering, cultuur en productinvenatarisatie worden opgenomen. Dit is een rapportage die op dit moment van het DB naar het AB gaat maar vanaf heden ook met de raden gedeeld gaat worden.
Begin 2015 kunnen er dan keuzes worden gemaakt door de deelnemende gemeenten die vervolgens leiden tot een nieuw opgebouwde Begroting in maart/april 2015. De wethouder zal dit tijdpad van sturings- en rapportagemomenten op papier zetten en deze week aan de raad sturen met de toegezegde concept-begroting oude stijl.
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - GEZAMENLIJKE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN EN SOCIAAL - dinsdag 14 oktober 2014 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

Veel fracties hebben kritische vragen. De wethouder geeft aan dat het niet duidelijk is wat er is gebeurd en dat nu nog niet te voorspellen wat het resultaat zal zijn. Meerdere fracties vragen zich af waarom de wethouder niet weet hoe het zo gekomen is. Een aantal fracties constateert dat de problemen bij het (financieel) managent lijken te liggen want de organisatie zelf krijgt een goed cijfer. Andere fracties geven aan dat zij de organisatie ook eerst een kans willen geven. De geconsolideerde begroting kan nog niet gemaakt worden want de begroting serviceorganisatie jeugd is nog niet klaar. Op verzoek van fracties geeft de wethouder aan dat de begroting 2015 op 27 oktober a.s. in het DB zal worden besproken en dat zij zal aankaarten dat de adviescommissie van Dordrecht de begroting van DGJ eruit gelicht wil hebben zodat zij het al in concept kan inzien. De wethouder gaat haar best hiervoor doen.


De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 oktober 2014. De discussie zal daarbij gaan over wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen en wie is daarvoor verantwoordelijk.