Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135546

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135546

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135546
Onderwerp Raadsvoorstel over fietsbrug over de Vlij
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
Onderwerp Raadsvoorstel over fietsbrug over de Vlij
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 70 - Fietsbrug over de Vlij
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In het hierbij gaande raadsvoorstel informeert het college u over de situatie die is ontstaan nadat
de Raad van State de bouwvergunning voor de fietsbrug over de Vlij heeft geschorst. In het
voorstel – dat voor zichzelf spreekt - wordt ingegaan op de wenselijkheid van de aanleg van de
brug, de juridische aspecten van de uitspraak van de Raad van State en de wijze waarop de brug
toch zou kunnen worden gerealiseerd. Wat dit laatste betreft, is het college van plan toepassing
te geven aan artikel 19, eerste lid, van de WRO. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële
aspecten van de bouw en de vertraging. Het college vraagt u kennis te nemen van zijn besluit,
via artikel 19, eerste lid WRO de verdere bouw van de fietsbrug mogelijk te maken en in te
stemmen met het verschuiven van middelen binnen het project Dordwijkzone.
Gezien de voorgeschiedenis mag er van worden uitgegaan, dat een meerderheid van de raad
voorstander is van de bouw van de in het geding zijnde fietsbrug. Niettemin kan de uitspraak van
de Raad van State voor de fracties aanleiding zijn hun opvatting nog eens tegen het licht te
houden. Aan de fracties wordt dan ook gevraagd via hun vertegenwoordiger in de
agendacommissie kenbaar te maken of zij (nog steeds) voor- of tegenstander zijn van realisatie
van de brug, zodat daarmee bij de agendering rekening kan worden gehouden.

Gepubliceerd 11-03-2008