Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135543

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135543

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135543
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2008 00:00:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2008 19:45
Besluit:
De heer P.H. Sleeking zit bij afwezigheid van de heer R.J.G. Bandell als waarnemend voorzitter, de vergadering voor.
De voorzitter stelt voor het college bij monde van wethouder Van den Oever het woord te geven over de gestelde vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde met betrekking tot de fietsbrug over de Vlij.
De wethouder gaat in op het artikel in de Dordtenaar en beantwoordt de vragen.
vraag 1: het zijn geen richtlijnen maar het was een handleiding
vraag 2: geenszins
vraag 3: dit was een signaal van Bouwen en Wonen. Bij het stuk dat door BVD in de commissievergadering is verspreid hoorde nog een toelichting, waarin de redenen van het doorstrepen zijn vermeld.
vraag 4: Nee, want het gaat om een dubbele bestemming.
De heer Schalken doet namens de fractie van BETER VOOR DORDT naar aanleiding van de beantwoording een ordevoorstel om agendapunt 4 van de huidige agenda af te voeren en te agenderen voor de raad van 1 april a.s.
De raad neemt, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, dit voorstel niet over.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.