Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 135164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 135164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 135164
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Hostelvoorziening
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2007 11:04:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Hostelvoorziening
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
In Open Voorraad Nee
Toelichting

1e toelichting:
In deze raadsinformatiebrief wordt u over de actuele stand van zaken ingelicht, vooruitlopende op
de beslissing die het college uiterlijk aan het eind van dit jaar over het al dan niet doorgaan van
een hostelvoorziening in Dordrecht zal nemen.
Wethouder Kamsteeg heeft bij de bespreking van het jaarverslag 2005 en de jaarrekening 2005
in de raadsvergadering van 4 juli 2006 toegezegd met deze raadsinformatiebrief over de
voortgang in de totstandkoming van een hostelvoorziening in Dordrecht te komen. Hiermee kan
ook dit actiepunt op de doorlopende lijst van afspraken c.q. toezeggingen als afgedaan worden
beschouwd.
2e toelichting:
De fracties van GroenLinks, D66 en ECO-Dordt hebben bij de begrotingsbehandeling op 14/15
november 2006 een motie realisatie hostel ingediend (motie 8). Wethouder Kamsteeg legt naar
aanleiding hiervan uit, dat er eind november 2006 nog afsluitend interdisciplinair overleg zal
plaatsvinden. Vervolgens zal het college vóór eind 2006 een voorstel ter instemming aan de raad
voorleggen. De indieners besluiten op grond daarvan hun motie één maand aan te houden.
Het overleg tussen de gemeente en de betrokken instellingen, te weten: Leger des Heils, APZ De
Grote Rivieren en Boumanhuis/GGZ, op 28 november heeft ertoe geleid dat de instellingen in de
week van 4 december een definitief inhoudelijk voorstel bij het college zullen indienen. Dit
betekent dat het door de wethouder aangekondigde collegevoorstel aan de raad niet nog dit jaar,
maar in januari 2007 voor commissie en raad kan worden geagendeerd.

Gepubliceerd 05-12-2007