Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134890

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134890

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134890
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststellen Beleidskader ‘Dordt Sport’
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2007 12:28:18
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststellen Beleidskader ‘Dordt Sport’
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 66 - Sport
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bijgaand treft u de door het college ter vaststelling aangeboden kaderstellende sportnota voor de
periode 2007-2011 aan. Daarin vinden de voornemens met betrekking tot sport, zoals die zijn
weergegeven op blz. 7 van het Coalitie-akkoord 2006-2010 en op blz. 27 van het
Meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010, hun weerslag.
Als basis diende ook de evaluatie van het sportbeleid, die is uitgevoerd. Hiermee is uitvoering
gegeven aan de toezegging die de toenmalige portefeuillehouder heeft gedaan in de vergadering
van de tijdelijke adviescommissie op 4 april 2006 (zie punt 25 op de doorlopende lijst met
afspraken en toezeggingen). In het beleidskader sport zijn de aanbevelingen uit het door het
Mulier Instituut uitgebrachte evaluatierapport “Koers naar een sportieve stad” verwerkt. Daarmee
is ook voldaan aan de afspraak die omtrent het Mulierrapport in de vergadering van de
agendacommissie op 27 maart 2007 op verzoek van de fractie van B.V. DORDT is gemaakt.
Het (omvangrijke) Mulierrapport en de opmerkingen van de Sportraad daarbij (bijlage 1 en 2 bij
het beleidskader sport) kunt u op het RIS raadplegen en liggen op de raadsgriffie ter inzage.
Eén van de uitwerkingsnotities in het kader van het uitvoeringsprogramma Sport dat voortvloeit
uit het beleidskader sport, te weten: de nota zaalsportaccommodaties, is onlangs al uitgebracht,
maar moet nog worden behandeld in de Dordtse Kamers successievelijk de raad (zie grosnummer
384).
U wordt uitgenodigd uw opvattingen en eigen ideeën over de door het college in het beleidskader
sport aangegeven kernambities, uitgangspunten en beleidsdoelstellingen kenbaar te maken.
U wordt in overweging gegeven het beleidskader sport gelijktijdig met eerdergenoemde nota
zaalsportaccommodaties voor de Dordtse Kamers te agenderen.

Gepubliceerd 03-10-2007