Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134700

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134700

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134700
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststelling startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010
Ingekomen/gepubliceerd 12-07-2007 11:50:29
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststelling startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In september 2003 heeft u het lokale gezondheidsbeleid voor de periode 2003-2006 vastgesteld.
Bijgaande door het college ter vaststelling aangeboden startnotitie vormt het vertrekpunt voor de
ontwikkeling van opvolgend lokaal gezondheidsbeleid voor de periode 2007-2010.
Voor het regionale beleid zijn de thema’s, doelen en opgaven al vastgesteld. Voor het lokale
beleid wil het college inzetten op een drietal opgaven. Eén ervan is het terugdringen van
alcoholgebruik door jongeren. Daarover heeft het college onlangs een discussienota uitgebracht,
waarin u zich kon vinden (zie de behandelflap bij grosnummer 2007.325 met de bijbehorende
raadsinformatiebrief en de achterliggende aangenomen en uitgevoerde motie).
Het college vraagt u niet alleen de startnotitie vast te stellen, maar geeft u daarnaast in
overweging het onderwerp gezondheidsbeleid te benutten als casus in het kader van het
actieplan vervolg leertraject “Dordtse Aanpak”. Over dit actieplan heeft afstemming met u
plaatsgevonden in een opiniekamer op 27 maart 2007. (zie de behandelflap bij grosnummer
2006.140a met de bijbehorende raadsinformatiebrief en het actieplan). Er is toen met de
portefeuillehouder afgesproken dat er een voorstel voor een pilot-onderwerp zou worden gedaan.
U wordt gevraagd:
- de startnotitie vast te stellen en
- van gedachten te wisselen over het pilotvoorstel van het college en in het verlengde
daarvan concrete afspraken te maken over het vervolgtraject.

Gepubliceerd 12-07-2007