Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134699

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134699

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134699
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststelling van het bestemmingsplan “Schil-oost”
Ingekomen/gepubliceerd 12-07-2007 11:50:29
Onderwerp Raadsvoorstel over vaststelling van het bestemmingsplan “Schil-oost”
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bijgaand raadsvoorstel vormt het sluitstuk van het besluitvormingstraject in het kader van de actualisering van bestemmingsplannen voor wat betreft het gebied Schil-Oost. In mei 2006 hebt u de beleidsvoornemens in het voorontwerp bediscussieerd. Vervolgens is het voorontwerp vrijgegeven voor inspraak en het overleg ingevolge artikel 10 Besluit ruimtelijke ordening (BRO). Van de resultaten van deze inspraakronde en het BRO-overleg hebt u in november 2006 instemmend kennis genomen. Op basis hiervan en rekeninghoudende met uw eerdere inbreng is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en aan derden de gelegenheid geboden daarop zienswijzen in te dienen. In het voorliggende voorstel stelt het college u voor een besluit te nemen over de ingediende zienswijzen en de voorgestelde ambtelijke wijzigingen en in het verlengde daarvan over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het bij het raadsvoorstel behorende bestemmingsplan en de plankaart worden vanwege de omvang ervan niet op papier meegezonden, maar staan op het RIS en liggen op de raadsgriffie terinzage.

Gepubliceerd 12-07-2007