Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 134448

Gemeente Dordrecht

Dossier - 134448

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 134448
Onderwerp Raadsinformatiebrief over integratie vergunningverlening en handhaving
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2007 00:00:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over integratie vergunningverlening en handhaving
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In een presentatiekamer van de Adviescommissie van 16 mei 2006 is een toelichting gegeven op
de integrale aanpak van de vergunningverlening en handhaving. Naar aanleiding daarvan is de
raadsinformatiebrief in de raad van 23 mei 2006 voor kennisgeving aangenomen. De
vertegenwoordigde fracties hebben in de Adviescommissie aangegeven, dat zij op de hoogte
willen worden gehouden van de ontwikkelingen en verdere voorstellen afwachten.
De ontwikkelingen rond de regionalisering van de brandweer zijn op 28 november jl. in een
presentatiekamer toegelicht. De hierop betrekking hebbende raadsinformatiebrief is in de raad van
19 december 2006 voor kennisgeving aangenomen.
Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de inmiddels genomen besluiten
t.a.v. de integratie van de afdelingen en (delen van) taakvelden die betrokken zijn bij
vergunningverlening en handhaving.
Bij deze raadsinformatiebrief zijn gevoegd de besluiten van het college van 10 oktober en 5
december 2006 en de daaraan ten grondslag liggende voorstellen. De
Dienstverleningsovereenkomst IVH-taken, het Organisatie- en Formatierapport Milieuduenst ZHZ,
de beschrijving van de taken, werkprocessen etc. van de Dienst Bouw. Milieu en Ruimte ZHZ en
het Procesdocument Bundeling en uitbesteding vergunningverlening en handhaving liggen voor u
ter inzage en zijn in het RIS geplaatst.

Gepubliceerd 23-01-2007