Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339661
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenrapportage tijdelijk gebruik lege gronden
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 oktober 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 oktober 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Guido Severien van BV-Patersweg spreekt in. Hij benadrukt de gouden kansen die braakliggende gronden bieden voor de sociale cohesie in de buurt. Mits goed gefaciliteerd is er veel enthousiasme en kan dit tot mooie initiatieven leiden. De heer Severien geeft echter aan soms het gevoel te hebben tegen de stroom in te moeten rooien. Het lijkt de gemeente aan een visie te ontbreken hoe als gemeente te participeren in dit soort initiatieven. Als voorbeeld van dingen die stroperig overkomen noemt de heer Severien het aanvragen van een omgevingsvergunning voor dit tijdelijke initiatief en het gedoe met grondwaterstanden. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen en bespreken de RIB inhoudelijk. Met name de onderwerpen communicatie, management van verwachtingen, rolneming van de gemeente en inzet van financiele middelen en ondersteuning in natura passeren de revue. De wethouder zegt toe dat de spelregels op korte termijn via de website www.dordtseruimte.nl duidelijk zullen worden gemaakt (zowel voor gronden als voor gebouwen). De suggestie om een servicepunt in te richten zal hij met de projectleider bespreken. Een nieuwe brief met de voortgang volgt in 2014. Deze brief adviseert de commissie voor kennisgeving aan te nemen. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fracties PvdA, D66, CDA en CU/SGP ter bespreking te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen datum. De discussie richt zich daarbij op de vraag wat de gemeente gaat doen met de gronden in categorie 2.