Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1339473

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1339473

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1339473
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2014 12:09:19
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Schil, locatie Nicolaasstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 26-08-2014
Gerelateerde zaak 1262653
Agendacommissie 09-09-2014
Raad 16-09-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Door Trivire is een plan ontwikkeld voor sloop en nieuwbouw van woningen ter plaatse van Nicolaasstraat 26 t/m 44. De bouwvlakken worden groter dan in het geldende bestemmingsplan en daardoor is er strijdigheid met dat bestemmingsplan. De planontwikkeling wordt uitgevoerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er is een bestemmingsplanherziening opgesteld om de uitvoering van het plan mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 27 mei 2014.
Gepubliceerd 04-09-2014